آشنایی با اعداد و محاسبه ی جمع وتفریق یکی از اهداف آموزشی در تمام برنامه های درسی ریاضی کشورهای مختلف است.با توجه به رویکرد
جدید آموزش و پرورش در تغییر کتاب های درسی ریاضی سعی داریم نگاهی تازه به این مبحث داشته باشیم.

در این مقاله خواهید خواند :
 1. مهارت های قابل ذکر در شمارش
  1. مهارت شمارش یک واحد یک واحد افزاینده(رو به جلو)
  2. مهارت شمار ش جهشی از صفر
  3. مهارت شمارش جهشی مضارب ده تایی از هر عددی
  4. مهارت شمارش معکوس
 2. استراتژ یهای جمع
  1. روش پیش رونده ی واحدی
  2. روش رساندن به 10 یا مضرب های 1
  3. جمع با استفاده از ضرب
  4. وقتی یکی از دو رقم یکی بیشتر باشد
  5. روش گسترده
  6. روش جمع از راست
  7. روش جمع از چپ
  8. گسترده یکی و شمارش جهشی
 3. استراتژ یهای تفریق
  1. گسترده یکی از اعداد
  2. شروع از راست و در صورت نیاز قرض گیری
  3. جمع کن تابه عدد مفروق منه(عدد اولی ) برسید
  4. تغییر هر دو عدد
  5. استفاده از اعداد منفی
این مقاله به کوشش حمید کلاسنگیانی و مریم محمودی از گرگان تهیه شده است .