در این مقاله خواهید خواند :
  1. مساحت مستطیل
  2. مساحت مربع
  3. مساحت متوازی الاضلاع
  4. مساحت مثلث
  5. مساحت ذوزنقه
  6. مساحت لوزی
  7. مساحت دایره
این مقاله به کوشش کاظم دارابی محبوب تهیه شده است .