آخرین تغییرات : 16 /7 / 92 « نمونه سوال ارسالی خانم مهین کوچکی  » اضافه شد.

•  مسائل تکمیلی راهبرد رسم شکل          

•  مسائل تکمیلی راهبرد زیر مسئله سازی

•  مسائل تکمیلی راهبرد الگوسازی

•  مسائل تکمیلی راهبرد حذف حالت های نامطلوب

•  مسائل تکمیلی راهبرد الگویابی

.:: لطفا نقد و نظرات خود را در رابطه با مسائل ارائه شده با ما در میان بگذارید ::.


سوالات ارسالی همکاران مرتبط با فصل اول کتاب ریاضی پایه هفتم

طراح : مهین کوچکی
سایت / ایمیل : mahnaz_koochaki@yahoo.com