• ویدئو جمع و تفریق اعداد گویا (ارسالی آقای رضا بوعذار)

 

 

  • ویدئو معرفی اعداد گویا (ارسالی آقای رضا بوعذار)

 

  • ویدئو ضرب اعداد گویا (ارسالی آقای رضا بوعذار)

  • ویدئو تساوی اعداد گویا (نادری20)

  • ویدئو معرفی اعداد گویا (آموزش های 3دقیقه ای کانون فرهنگی آموزش قلم چی)

  • ویدئو الگوی حل مساله ( زیر مساله) (تعداد مربع های قابل شمارش در یک صفحه شطرنجی ۴×۴ چند تا است؟ حمید کلاسنگیانی-مریم محمودی از گرگان)