توجه : به خاطر وب پلیر ویدئو کشیده شده و مربع ها مستطیل دیده می شوند