هدف از این پروژه تمرینی آموزش نحوه استفاده از ابزارهای Adobe Captivate بوده است .