بخشی از متن خبر منتشر شده در پایگاه کیفیت بخشی به فرایند آموزش درس ریاضی

... دوره های تربیت مدرسان ریاضی نهم از 24 تا 28 مرداد ماه در پردیس نسیبه تهران برگزار خواهد شد. دوره مذکور 40 ساعت خواهد بود.