# عنوان طراح لینک
1 طرح درس اجتماع اشتراک و تفاضل مجموعه ها سید احمد ابراهیمی آذر
2 طرح درس اجتماع اشتراک و تفاضل مجموعه ها علیرضا صداقت دوست
3 طرح درس عددهای گویا معصومه حاجی زاده
4 طرح درس عددهای گویا سمیرا صولتی
5 طرح درس عددهای حقیقی معصومه حاجی زاده
6 طرح درس قدر مطلق و محاسبه تقریبی معصومه حاجی زاده
7 طرح درس قدر مطلق و محاسبه تقریبی فاطمه مقصودی
8 طرح درس استدلال سجاد نوری
9 طرح درس هم نهشتی مثلث ها جعفر باقری
10 طرح درس تشابه جعفر باقری
11 طرح درس تشابه نوشین باقری موسوی
12 طرح درس توان صحیح پریسا عظیمی
13 طرح درس توان صحیح اصغر بابایی
14 طرح درس نماد علمی حوا بحر کاظمی رودپشتی
15 طرح درس نماد علمی فاتح اکرمی
16 طرح درس نماد علمی وحید جعفری ترکمانی
17 طرح درس ریشه گیری امیر ابراهیمی
18 طرح درس جمع و تفریق رادیکال ها شهرزاد علم باز
19 طرح درس جمع و تفریق رادیکال ها سمیرا کریمی
20 طرح درس عبارت های جبری و مفهوم اتحاد امید آذری
21 طرح درس معادله خط مریم غلامی
22 طرح درس شیب خط و عرض از مبدأ مریم صفابخش
23 طرح درس معرفی و ساده کردن عبارت های گویا مریم ساکی
24 طرح درس معرفی و ساده کردن عبارت های گویا اعظم مهران پور
.:: آخرین طرح درس های در ربات تلگرام ریاضی 789 ::.