مراحل انجام این فعالیت آموزشی در ادامه مطلب فهرست شده است .