مراحل انجام فعالیت :

 1. ابتدا در نرم افزار Google Earth راهنمای مقیاس را از منوی نما فعال می کنیم .
 2. سپس از منوی ویرایش بر روی کپی کردن تصویر کلیک می کنیم
 3. در یک نرم افزار گرافیکی مانند Paint تصویر را از Clip Board استخراج می نمائیم .
 4. تصویر را در مکان مورد نظر ذخیره می کنیم .
 5. وارد نرم افزار GeoGebra می شویم .
 6. از قسمت ابزار نرم افزار درج عکس را انتخاب می کنیم (در قسمت سومین گزینه از آخر)
 7. با استفاده از ابزار جابجایی صفحه ترسیم (گزینه آخر) عکس را جابجا می کنیم
 8. با استفاده از ابزار جابجایی (گزینه اول) عکس را به نزدیک محور منتقل می کنیم
 9. با استفاده از Zoom In / Zoom Out مقیاس ها را برابر می کنیم .
 10. با استفاده از ابزار پاره خط (موجود در گزینه سوم از سمت چپ) طول یا عرض زمین فوتبال را مشخص می کنیم.
 11. با استفاده از ابزار طول یا فاصله (موجود در گزینه پنجم از سمت راست) اندازه پاره خط ها را به دست می آوریم.
 12. با ضرب در مقیاس اندازه ی واقعی آن را حساب می کنیم.

نکته : در نسخه Google Earth Pro امکان محاسبه مساحت و محیط و همچنین اندازه گیری وجود دارد . هدف از این فعالیت نحوه تبدیل مقیاس با یک مثال عینی است .